კონფედენციალურობა

1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე პოლიტიკა წარმოადგენს „SAY.GE“ ოფიციალურ დოკუმენტს და განსაზღვრავს იმ ფიზიკური პირების (შემდგომში – „მომხმარებლები“) შესახებ ინფორმაციის (შემდგომში – „ინფორმაცია“) დამუშავებისა და დაცვის წესს, რომლებიც სარგებლობენ გაცნობის საიტ SAY.GE-ით

1.2. წინამდებარე პოლიტიკის მიზანია მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის, მათ შორის მათი პერსონალური მონაცემების, სათანადო დაცვა არასანქცირებული წვდომისა და გამჟღავნებისაგან.

1.3. SAY.GE მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებასთან, შენახვასთან, გავრცელებასთან და დაცვასთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება წინამდებარე პოლიტიკით და სალიცენზიო შეთანხმებით (შემდგომში ერთობლივად – „წესები“), ასევე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

1.4. სოციალური ქსელით სარგებლობის პირობაა მომხმარებლის მიერ წესებზე თანხმობა. საიტზე ყოველი შესვლისას და/ან მისი ფაქტობრივი გამოყენებისას, მომხმარებელი ეთანხმება წინამდებარე პოლიტიკის პირობებს, ხელმისაწვდომს მისამართზე https://say.ge/terms (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) იმ რედაქციებით, რომლებიც საიტის ფაქტობრივი გამოყენების მომენტში მოქმედებდა. პოლიტიკაში გამოყენებულ რიგ ტერმინებს სალიცენზიო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვს.

1.5. პოლიტიკის მოქმედი რედაქცია, ხელმისაწვდომია ინტერნეტის ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, ბმულზე https://say.ge/privacy გადასვლისას. საიტის ადმინისტრაციას შეუძლია შეცვალოს წინამდებარე პოლიტიკა. პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილება დამოუკიდებლად ხორციელდება საიტის ადმინისტრაციის მიერ და ძალაში შედის ამ ცვლილებების გამოქვეყნების დღის მომდევნო დღეს. მომხმარებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად გაეცნოს პოლიტიკაში შეტანილ ცვლილებებს. წინამდებარე პოლიტიკის პირობებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ მომხმარებლის მიერ საიტის ფაქტობრივი გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას ახალ პირობებზე.

1.6. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება წინამდებარე პოლიტიკის პირობებს, საიტის გამოყენება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს.

 

2. საიტის გამოყენების პირობები

2.1. SAY.GE ადმინისტრაცია, ანიჭებს რა მომხმარებლებს საიტით სარგებლობის ლიცენზიას ხელშეკრულებაში აღწერილ ფარგლებში და მოქმედებს რა გონივრულად და კეთილსინდისიერად, მიიჩნევს, რომ მომხმარებელი:

  • ფლობს ყველა აუცილებელ უფლებას, რომელიც მას საიტზე რეგისტრაციისა და მისი გამოყენების საშუალებას აძლევს;
  • უთითებს სარწმუნო ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია საიტით სარგებლობისთვის;
  • აცნობიერებს და თანახმაა, რომ საიტზე მომხმარებლის მიერ საკუთარი თავის შესახებ განთავსებული ინფორმაცია აისახება მის პერსონალურ გვერდზე, ასევე იმას, რომ ამგვარი ინფორმაცია შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი საიტის სხვა მომხმარებლებისთვის და/ან შეიძლება იყოს ინდექსირებული საძიებო სისტემებით „ინტერნეტის“ ქსელის მომხმარებლების მოთხოვნების საფუძველზე, თუ მომხმარებლის მიერ მასზე წვდომის სხვა რეჟიმი არ იყო არჩეული საიტის ფუნქციონალის საზღვრებში.

3. ინფორმაციის დამუშავების მიზნები

საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის, მათ შორის მათი პერსონალური მონაცემების, დამუშავებას ახორციელებს მომხმარებელთან არსებული შეთანხმების შესრულების მიზნით (წესები, რომელიც განთავსებულია მისამართზე https://say.ge/terms).

 

4. მომხმარებლების უფლებები და მოვალეობები

4.1. მომხმარებლებს უფლება აქვთ:

4.1.1. განახორციელონ თავისუფალი და უფასო წვდომა ინფორმაციაზე საკუთარი თავის შესახებ, საიტზე ლოგინისა და პაროლის გამოყენებით საკუთარი პერსონალური გვერდების ჩატვირთვის საშუალებით;

4.1.2. საიტის ინსტრუმენტების მეშვეობით, საკუთარი თავის შესახებ ინფორმაციაზე დააყენონ კონფიდენციალურობის სასურველი დონე (ინფორმაციაზე წვდომის პირობები) საიტის ფუნქციონალის გათვალისწინებით.

4.1.3. დამოუკიდებლად შეიტანონ ცვლილებები და შესწორებები საიტზე მომხმარებლის პერსონალურ გვერდზე არსებულ ინფორმაციაში საკუთარი თავის შესახებ, იმ პირობით, რომ ამგვარი ცვლილებები და შესწორებები აქტუალურ და სარწმუნო ინფორმაციას შეიცავს;

4.1.4. წაშალონ ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ საიტზე არსებული მათი პერსონალური გვერდიდან;

4.1.5. მოითხოვონ საიტის ადმინისტრაციისგან საკუთარი სარეგისტრაციო მონაცემების დაზუსტება, მათი დაბლოკვა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი მონაცემები არის არასრული, მოძველებული, არასარწმუნო, უკანონოდ მიღებული ან არ არის აუცილებელი დამუშავების მოთხოვნილი მიზნისთვის და თუ შეუძლებელია წინამდებარე პოლიტიკის 6.1.3. და 6.1.4. პუნქტებით გათვალისწინებული მოქმედებების დამოუკიდებლად შესრულება;

 

4.2. რამდენადაც საიტი წარმოადგენს კომუნიკაციისა და ხალხის ძებნის უნივერსალურ საშუალებას და საიტის მთავარ ფუნქციას ახალი ადამიანების გაცნობას წარმოადგენს, ინტერნეტის ქსელის მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია შემდეგი ინფორმაცია რეგისტრირებული მომხმარებლის შესახებ:

4.2.1. მომხმარებლის სახელი და გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი ქალაქი;

4.2.2. პროფილის ფოტოსურათი, სურათები და ატვირთული ვიდეოები;

4.3. მომხმარებელი დამოუკიდებლად განსაზღვრავს პირობებს და უზრუნველყოფს პირთა შეუზღუდავ წრისთვის მის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას, მათ შორის, საიტის სტანდარტული ფუნქციონალის დარეგისტრირებით და გამოყენებით, ასევე პრივატულობის პარამეტრების და მისი პერსონალური გვერდის ხილვადობის არჩევით. მომხმარებლისთვის მოწოდებული საიტის ფუნქციონალის ფარგლებში. საიტის ადმინისტრაცია არ ახორციელებს მომხმარებლის ამგვარი არჩევნის ინიცირებას და არ ზემოქმედებს მასზე, ასევე არ ისახავს მიზნად მიიღოს მომხმარებლისგან ნებართვა მისი პირადი მონაცემების გავრცელებაზე. პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რომელიც უზრუნველყოფილია მომხმარებლის მიერ პირთა შეუზღუდავი წრისთვის, ხორციელდება სოციალური ქსელის ადმინისტრაციის მიერ შეთანხმების საფუძველზე და მისი პირობების შესაბამისად.

 

5. საიტისს ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

8.1. საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს იმ მესამე მხარეების მოქმედებებზე, რომლებმაც ინტერნეტით ან საიტით სარგებლობის შედეგად მიიღეს წვდომა მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციაზე, კონფიდენციალურობის მომხმარებლის მიერ არჩეული დონის შესაბამისად, იმ ინფორმაციის გამოყენების შედეგებზე, რომელიც საიტის ბუნებიდან გამომდინარე, ინტერნეტის ქსელის ნებისმიერი მომხმარებლისთვის არის ხელმისაწვდომი. საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებლებს ურჩევს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საიტზე საკუთარი თავის შესახებ განთავსებული ინფორმაციის მოცულობის საკითხს.